Stichting Maas+Velde is een behartiger van
gezamenlijke belangen rondom toekomstige
integrale ruimtelijke ontwikkelingen aangaande hoogwaterbescherming in Velden

> Waar staan we voor

Door als belangenbehartiger met de bewoners van Velden en betrokken overheden (zoals waterschap, Rijkswaterstaat en gemeenten) in gesprek te gaan, willen we werken aan de volgende doelstellingen:

  • Proactief samenwerken met alle betrokkenen, zodat de huidige binnendijkse bebouwing in Velden binnen het kortst mogelijke tijdbestek een afdoende bescherming krijgt tegen hoogwater en er een veilige situatie ontstaat.

  • Het aanspreekpunt vormen voor alle belanghebbenden (burgers en bedrijven) en namens participanten en sympathisanten optreden voor gezamenlijke belangen in relatie tot de toekomstige integrale ruimtelijke ontwikkelingen aangaande hoogwaterbescherming.

  • Optreden als calamiteitenorganisatie in geval van een hoogwatercrisis, waarbij vanuit burgerparticipatie en zelfredzaamheid beschermingsmaatregelen worden geïnitieerd en uitgevoerd.